Developer and Foreman

Naše služby

Odborná znalost a zkušenosti našich pracovníků zaručuje našim klientům nejen služby a řešení na vysoké profesionální úrovni, ale reflektují také i ty nejodvážnější potřeby našich klientů. Naše profesionalita se vyznačuje aktivní komunikací při řešení klientských požadavků od přípravné fáze, kdy společně s klientem definujeme strategii či formu řešení, přes realizační fázi projektu, kde provádíme koordinaci realizačních činností a jejich kontrolu dle nastavené strategie a parametrů, až po vlastní provozní fázi projektu, kde také řešíme vzniklé potřeby či problémy na každodenní bázi.

Při poskytování našich služeb uplatňujeme nástroje a metodiky projektového řízení, díky nimž systémově a koordinovaně naplňujeme stanovené cíle na projektech našich klientů. Principy projektového řízení  využíváme nejen u řešení komplexních projektů, ale i při poskytování jednotlivých dílčích služeb, do kterého patří jak služby spojené s dlouhodobým vlastnictvím nemovitostí, tak i služby navázané na stavebně technický rozvoj nemovitostí a jejich development.

S ohledem na naše bohaté zkušenosti jsem schopni klientovi nabídnout široké portfolio služeb a to počínaje odborným poradenstvím a konzultačními službami z oblasti stavebnictví, rovněž tak z trhu s nemovitostmi, přes správu nemovitostního portfolia a property management, až po management staveb a development.

Komplexně zajišťujeme řízení procesů spojených s administrativní správou, údržbou a provozem nemovitostí, které souvisí s vlastnictvím nemovitosti a správou majetku. Stejně tak zajištujeme veškeré obchodní, ekonomické a administrativní procesy, které zajištují efektivní využití spravovaných prostor. Komunikujeme tak na každodenní bázi s nájemníky, úřady a dodavateli služeb.

Naše služby v rámci property managementu mimo jiné zahrnují:

 • Administrativní správa
 • Ekonomická a obchodní správa
 • Efektivní management a optimalizace využití objektu
 • Kontrola a úhrada dodavatelských faktur, kontrola dodržování finančního rozpočtu
 • Kalkulace a rozúčtování provozních nákladů
 • Účetnictví – fakturace vůči nájemníkům, vystavení zálohových faktur, kontrola plateb, upomínkování, vyúčtování
 • Management nájemných smluv
 • Realitní činnost a odborné poradenství

Odpovědně se staráme a zhodnocujeme portfolia nemovitostí našich klientů tak, aby se naši klienti mohli soustředit pouze na svůj byznys.

Kombinace odbornosti a profesionality členů našeho týmu spolu s metodou projektového řízení a nástroji projektového managementu, pro nás vytváří základní filosofii přístupu k řešení klientských projektů, kterou uplatňujeme při dosahování stanovených cílů na těchto projektech. Z této filosofie rovněž vycházíme i při poskytování služeb Technický dozor investora, respektive Management staveb, kde se zabýváme zejména poskytováním odborného poradenství, koordinační činností a činností technického dozoru investora. V rámci služby technického dozoru investora poskytujeme klientům servis napříč všemi fázemi projektu.

V přípravné fázi se jedná zejména o:

 • Konzultace s klientem za účelem přesného vymezení jeho představy a potřeb s promítnutím do stavebně technického řešení
 • Cenový management a poradenství za účelem optimalizace stavebních nákladů, nevyjímajíc přitom dopad na budoucí provozní náklady
 • Koordinace všech zainteresovaných subjektů ve věci zajištění potřebných výstupů a podkladů nezbytně nutných pro uzavření potřební smluvní dokumentace
 • Asistence při tvorbě smluvních vztahů s generálním zhotovitelem stavby, respektive asistence při uzavření smlouvy o dílo s generálním zhotovitelem stavby

V realizační fázi pak zastřešujeme také:

 • Pravidelnou kontrolu dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů
 • Kontrolu plnění harmonogramu, respektive dohled nad dodržováním časového plánu výstavby
 • Kontrolu nad dodržováním všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě o dílo a také podávání návrhů na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby
 • Cenovou a věcnou kontrolu prováděných prací a zjišťovacích protokolů, porovnání s odsouhlaseným rozpočtem
 • Projednání dodatků a změn projektu a uplatňování námětů, směřující ke zhospodárnění budoucího provozu, tedy užívání dokončené stavby

V dokončovací a následně provozní fázi se staráme o:

 • Činnosti nutné k úspěšnému uvedení díla do užívání
 • Kontrolu odstraňování vad
 • Řešení požadavků vzniklých v souvislosti se zahájením užívání či provozu
 • Koordinace při vybavování nemovitosti mobiliářem
Pro naše klienty zajišťujeme asset management, to znamená správu majetku společnosti, zejména nemovitostí či projektů, a veškeré činností a koordinace s tím spojené. Kontrola provozu budovy, optimalizace výdajů spojených s provozem nemovitosti, kontrola údržby a zachování či zvyšování kvality a funkčnosti poskytujícího standardu budovy, případně systémové řešení operativních nastavení či krizových situací.

Naším cílem je efektivní správa majteku se zacílením na ekonomiku dané nemovitosti, která přínáší majiteli maximálně možný přínos a optimální hodnotu jeho majetku. V rámci asset managementu zajišťujeme i plánování, rozpočtování, kontrolling, a samozřejmostí je pravidelný reporting vlastníkovi nemovitosti.

Naše služby v rámci asset managementu mimo jiné zahrnují:

 • Administrativa spojená se správou objektu
 • Ekonomická a obchodní správa
 • Optimalizace výdajů spojených s provozem
 • Efektivní management a optimalizace využití objektu
 • Zajištění maximální obsazenosti budovy
 • Kontrola a úhrada dodavatelských faktur, kontrola dodržování finančního rozpočtu
 • Kalkulace a rozúčtování provozních nákladů
 • Účetnictví – fakturace vůči nájemníkům, vystavení zálohových faktur, kontrola plateb, upomínkování, vyúčtování
 • Management nájemných smluv
 • Realitní činnost a odborné poradenství

V rámci asset managementu se odpovědně staráme a zhodnocujeme majetek a aktiva našich klientů tak, jak bychom se starali o vlastní majetek. To znamená abychom dosahovali v rámci krátkodobých i dlouhodobých plánů a cílů požadovanou hodnotu a výnosnost, čímž uspokojíme požadavky a představy vlastníka nemovitosti.

V souvislosti s poskytováním facility managementu se soustředíme převážně na facility management budov, areálů a pozemků, tedy na facility management nemovitostí jako takových. Koordinovaně a centrálně zajišťujeme technickou a administrativní správu těchto nemovitostí, přičemž klademe důraz na dodržení ekonomické efektivity správy, vytvoření optimální podpory a skladby služeb pro uživatele a udržení kvalitativní stránky nemovitosti. Následně také zajišťujeme kvalitativní rozvoj spravované nemovitosti.

Naše služby ve facility managementu zahrnují mimo jiné:

 • Realizace stavebně technického, technologického a provozního auditu spravované nemovitosti
 • Zajištění koordinace při zajišťování činností technické správy
 • Vedení centrálních evidencí
 • Zřízení centrální help deskové adresy pro hlášení oprav a havárií
 • Zpracování administrativní správy nemovitosti
 • Implementace centrálního systému nakupování služeb u ověřených dodavatelů
 • Zpracování transparentních výstupů pro klienta, jako vlastníka nemovitosti
 • Vytvoření doporučení pro zefektivnění provozu objektu

V konečném výsledku je dosaženo úspor na provozních nákladech z důvodu systémového řízení správy, zvýšení komfortu pro uživatele nemovitosti a zvýšení i jejich produktivity, zjednodušení komunikace při řešení správy objektu a zvýšení transparentnosti a informovanosti o provozu spravované nemovitosti.

Kombinace odbornosti a profesionality členů našeho týmu spolu s metodou projektového řízení a nástroji projektového managementu, pro nás vytváří základní filosofii přístupu k řešení klientských projektů, kterou uplatňujeme při dosahování stanovených cílů na těchto projektech. Z této filosofie rovněž vycházíme i při poskytování služeb Technický dozor investora, respektive Management staveb, kde se zabýváme zejména poskytováním odborného poradenství, koordinační činností a činností technického dozoru investora. V rámci služby technického dozoru investora poskytujeme klientům servis napříč všemi fázemi projektu.

V přípravné fázi se jedná zejména o:

 • Konzultace s klientem za účelem přesného vymezení jeho představy a potřeb s promítnutím do stavebně technického řešení
 • Cenový management a poradenství za účelem optimalizace stavebních nákladů, nevyjímajíc přitom dopad na budoucí provozní náklady
 • Koordinace všech zainteresovaných subjektů ve věci zajištění potřebných výstupů a podkladů nezbytně nutných pro uzavření potřební smluvní dokumentace
 • Asistence při tvorbě smluvních vztahů s generálním zhotovitelem stavby, respektive asistence při uzavření smlouvy o dílo s generálním zhotovitelem stavby

V realizační fázi pak zastřešujeme také:

 • Pravidelnou kontrolu dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů
 • Kontrolu plnění harmonogramu, respektive dohled nad dodržováním časového plánu výstavby
 • Kontrolu nad dodržováním všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě o dílo a také podávání návrhů na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby
 • Cenovou a věcnou kontrolu prováděných prací a zjišťovacích protokolů, porovnání s odsouhlaseným rozpočtem
 • Projednání dodatků a změn projektu a uplatňování námětů, směřující ke zhospodárnění budoucího provozu, tedy užívání dokončené stavby

V dokončovací a následně provozní fázi se staráme o:

 • Činnosti nutné k úspěšnému uvedení díla do užívání
 • Kontrolu odstraňování vad
 • Řešení požadavků vzniklých v souvislosti se zahájením užívání či provozu
 • Koordinace při vybavování nemovitosti mobiliářem
Naší snahou při poskytování odborného poradenství je nalézt nejvhodnější stavebně technické či provozní řešení pro projekty našich klientů a na základě takovýchto řešení vytvořit pro klienta odborné doporučení. Při hledání optimálních řešení se snažíme v maximálně možné míře naplnit představy klienta a zároveň zohlednit všechny specifické podmínky a limity v jeho projektu tak, aby finální nastavení bylo pro klienta dlouhodobě přínosné a nákladově efektivní.
Následně zpracujeme pro klienta naše doporučení, vycházející z našich dlouholetých zkušeností a znalostí. Při poskytování odborného poradenství klientovi preferujeme možnost nabídnout komplexní řešení na míru, před nabídkou pouze vybrané služby.

Naše služby zahrnují:

 • Důkladné poznání klienta, jeho projektu a předmětnou problematikou
 • Stanovení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů projektu včetně jednotlivých milníků a limitů v projektu
 • Provedení detailní analýzy širších podmínek projektu a identifikace rizik
 • Nalezení možných řešení a představení těchto řešení klientovi
 • Vyhodnocení a doporučení finálního řešení
 • Výběr vhodných subjektů pro realizaci finálního řešení

Naším cílem je poskytnout klientovi potřebný servis s komplexními a konkrétními závěry, na jejichž základě může odpovědně učinit kvalifikované rozhodnutí o dalším postupu v projektu.

Pronájem nemovitostí se sebou přináší enormní množství aspektů, na základe kterých se také odvíjejí různé podmínky realizace pronájmů. Naše dlouholeté zkušenosti nás předurčují k pozici odborníků pro určení výhod, identifikaci potenciálních nedostatků jednotlivých objektů, dle jejich osobitých charakteristik a předpokladů, či očekávaní a cílů jejich majitelů, našich klientů. Komunikaci se všemi dotčenými stranami zajišťujeme komplexně, odborně a odpovědně.

Naše služby:

 • Realizujeme stavebně technické audity předmětné nemovitosti
 • Zpracováváme doporučení včetně návrhu na eliminaci případných rizik
 • Ve spolupráci s klientem nastavíme cenovou politiku
 • Zabezpečíme prezentace nemovitosti vhodnou a schválenou formou pro realitní trh
 • Zajistíme přípravu a kompletaci potřebných dokumentů pro due diligence
 • Zastupujeme klienta na jednáních s protistranou či jejími poradci/zástupci
 • Poskytujeme plnou součinnost při tvorbě smluvního zabezpečení transakce
 • Koordinujeme procesy a činnosti spojené převodem a to včetně procesu předání či převzetí nemovitosti

Naší hlavní prioritou je spokojený klient.
Být dlouhodobě úspěšní a poskytovat záruku kvalitních řešení, stabilitu a partnerství našim klientům.
V našich službách budeme vždy inovativní, nekonvekční a velmi praktičtí.

REFERENCE

S nemovitostmi pracuji už několik let, během kterých jsem vystřídal vícero společností zabývajících se správou nemovitostí. Při každé se však vyskytl nějaký problém plynoucí z jejich neschopnosti poskytovat služby, které měli být v náplni svoji práce. S malou vírou jsem se tedy rozhodl oslovit společnost Project Property Management, které tým mě přesvědčil o tom, že jsem udělal správně. O chvíli tomu bude rok, odkdy jsme navázali spolupráci, no hned po prvním měsíci jsem jejich služby věděl zhodnotit jako mnohem kvalitnější a cenově přístupnější, než nabízí konkurence.
Petr Hennel
Jako společnost jsme s prací PPM nadmíru spokojení, protože zaměstnanci této firmy vědí, že není budova jako budova a ke každé z nich je potřeba mít jiný přístup. Služby nám poskytovali, a stále poskytují, zejména v rámci property managementu, no při koupě další budovy jsme také využili možnost jejích poradenství a pomoci při vypracovaní potřebných dokumentů souvisejících s koupi. Jsme velice rádi, že nás ani v této oblasti nezklamali a dokázali, že jsou profesionálové.
SMM, a.s.
Myslím, že je těžké dohlídnout na chod několika nemovitostí, ve kterých pracuje množství lidí bez výskytu menších či větších komplikací. Společnost Project Property Management to zvládá na jedničku i v případech, kdy začíná ve vzduchu viset problém. No díky tomu, že jej zaměstnanci dokážou promptně reagovat a zejména se flexibilně přizpůsobit, i naši konkrétní situaci vyřešili dřív, než stihnul problém vypuknout, za co bych jim i touhle cestou rád poděkoval.
Milan Abrhám